شعر ... http://zahra370.mihanblog.com 2018-08-15T03:41:01+01:00 text/html 2018-08-14T21:11:34+01:00 zahra370.mihanblog.com . . شب بخیر http://zahra370.mihanblog.com/post/35 <img class="irc_mi" src="http://farsiha.ir/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1-1.jpg" style="margin-top: 44px;" alt="Image result for ‫تحمل‬‎" width="494" height="384"> text/html 2018-08-14T21:01:13+01:00 zahra370.mihanblog.com . . شب بخیر http://zahra370.mihanblog.com/post/34 <div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻟﻢ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ﺩﻟﻢ،ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﺪ،<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ...<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ﻫﻤﯿﻦ</font></b></font></div> text/html 2018-08-14T20:58:56+01:00 zahra370.mihanblog.com . . شب بخیر http://zahra370.mihanblog.com/post/33 <p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><br></span></font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. <br></span></font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"></span><br><span style="font-size: large;">من هم ..اگر بگذارند ... <br></span></font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"></span><br><span style="font-size: large;">دارم خرده های دلم را... <br></span></font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"></span><br><span style="font-size: large;">چسب میزنم... راستی این دل ... <br></span></font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font align="center" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><font style="font-size: 12pt;"><font align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"></span><br><span style="font-size: large;">دل می شود ؟</span></font></font></font></b></p> text/html 2018-08-14T20:53:32+01:00 zahra370.mihanblog.com . . شب بخیر http://zahra370.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>گاهـی کار به جایـی می رسد که آدم دست به خود کشی میزند<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">نه اینکه تیغ بردارد و رگش را بزند <br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">نـــــــــــــــــــــــــــــــــه<br><br></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">قید احساساتش را میزند . . </font></b></font>. </div> text/html 2018-08-01T18:14:13+01:00 zahra370.mihanblog.com . . بهانه کرد http://zahra370.mihanblog.com/post/12 <p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>گفتم بمان ، نماند و هوا را بهانه کرد<br>بادی نمی وزید و بلا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>می خواستم که سیر نگاهش کنم ولی<br>ابرو به هم کشید و حیا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>آماده بود از سر خود وا کند مرا<br>قامت نبسته دست ِ دعا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>من صاف و ساده حرف دلم را به او زدم<br>اما به دل گرفت و ریا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>اما ، اگر ، نداشت دلش را نداد و رفت<br>مختار بود و دست قضا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>گفتم دمی بخند که زیبا شود جهان<br>پیراهن سیاه عزا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>می خواستم که سجده کنم در برابرش<br>سجاده پهن کرد و خدا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>می رفت سمت مغرب و اوهام دور دست<br>صبح سپید و باد صبا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>او بی ملاحظه کمرم را خودش شکست <br>حال مرا گرفت و عصا را بهانه کرد...</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong><br></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><strong>بی جرم و بی گناه مرا راند از خودش<br>قابیل بود و روز جزا را بهانه کرد...</strong></font></p> text/html 2018-08-01T18:04:21+01:00 zahra370.mihanblog.com . . ای یار http://zahra370.mihanblog.com/post/11 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#444444"><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099"><b><br></b></font></p><p><font color="#000099"><b>ای یار جفا کرده پیوند بریده</b></font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099"><b>این بود وفاداری و عهد تو ندیده...</b></font></p><p><font color="#000099"><b><br></b></font></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">در کوی تو معروفم و از روی تو محروم</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">گرگ دهن آلوده یوسف ندریده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">افسانه مجنون به لیلی نرسیده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">در خواب گزیده لب شیرین گل اندام</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">از خواب نباشد مگر انگشت گزیده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">چون طفل دوان در پی گنجشک پریده...</font></p><p><font color="#000099"><br></font></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">مرغ دل صاحب نظران صید نکردی</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">الا به کمان مهره ابروی خمیده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">غمزت به نگه کردن آهوی رمیده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">گر پای به در می‌نهم از نقطه شیراز</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">ره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده...</font></p><p><br></p></div></div><font color="#000099"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#000099">با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#000099">رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده...</font></p><p><br></p></div></div> <div class="b"><br></div></font></div> text/html 2018-07-29T20:16:34+01:00 zahra370.mihanblog.com . . عشق رویایی http://zahra370.mihanblog.com/post/10 <img class="irc_mi" src="https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/010f967694c00dd18022fbdc5288db04/5BB1868C/t51.2885-15/e35/34299015_652108445140428_2461113722005880832_n.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫شعر سنتی‬‎" width="575" height="574"> text/html 2018-07-29T20:14:56+01:00 zahra370.mihanblog.com . . همیشه... http://zahra370.mihanblog.com/post/9 <img class="irc_mi" src="https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/e61e92237254a7af5581ec66167521f0/5BE398B1/t51.2885-15/e35/30076364_357739268071434_6019273004645613568_n.jpg" alt="Image result for ‫شعر سنتی‬‎" style="margin-top: 0px;" width="574" height="574"> text/html 2018-07-29T20:10:40+01:00 zahra370.mihanblog.com . . بگو کجایی http://zahra370.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><span><br>به سوی تو به شوق روی تو</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>به طرف کوی تو سیپیده دم آیم<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>مگر تو را جویم بگو کجایی</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>نشان تو گه از زمین گاهی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>از آسمان جویم ببین چه بی پروا</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>ره تو می پویم بگو کجایی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>کی رود رخ ماهت از نظرم</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>نظرم، به غیر نامت کی نام دگر ببرم<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>اگر تو را جویم</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>حدیث دل گویم بگو کجایی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>به دست تو دادم دل پریشان دگر چه خواهی</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span><br>فتاده ام از پا بگو که از جانم</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>دگر چه خواهی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>دگر چه پرسی ز حال من<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>دگر چه پرسی ز حال من<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>تا هستم من اسیر موی توام</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>به آرزوی تو ام<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>اگر تو را جویم حدیث دل گویم</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>بگو کجایی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>به دست تو دادم دل پریشانم</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>بگو کجایی<br><br></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><span>فتاده ام از پا بگو که از جانم&nbsp;</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><span>دگر چه خواهی</span></font></b></font></div> text/html 2018-07-28T19:13:09+01:00 zahra370.mihanblog.com . . پایان ... http://zahra370.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br><br>سحر بلبل حکایت با صبا کرد<br><br>&nbsp;&nbsp; که عشق روی گل با ما چها کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> از آن رنگ رخم خون در دل افتاد <br><br>&nbsp;و زان گلشن به خارم مبتلا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> غلام همّت آن نازنینم <br><br>&nbsp;که کار خیر، بی روی و ریا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> من از بیگانگان دیگر ننالم <br><br>که با من هر چه کرد آن آشنا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> گر از سلطان طمع کردم خطا بود <br><br>&nbsp;ور از دلبر وفا جستم جفا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> خوشش باد آن نسیم صبحگاهی <br><br>که درد شب نشینان را دوا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> نقاب گل کشید و زلف سنبل <br><br>گره بند قبای غنچه وا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> به هر سو بلبل عاشق در افغان <br><br>تنعّم از میان، باد صبا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> بشارت بر به کوی می فروشان <br><br>که حافظ توبه از زهد ریا کرد<br><br></font></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> وفا از خواجگان شهر با من <br><br>&nbsp;کمال دولت و دین بوالوفا کرد </font></b></font></div> text/html 2018-07-26T19:33:52+01:00 zahra370.mihanblog.com . . کوتاه نمیام http://zahra370.mihanblog.com/post/4 <img class="irc_mut" style="margin-top: 60px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJLE1cthZiWqhKWSNim4AZJFJIvvS38aKmQm119dqoCswP_7epMg" alt="Related image" width="460" height="455"> text/html 2018-07-25T21:38:54+01:00 zahra370.mihanblog.com . . عشق رویایی http://zahra370.mihanblog.com/post/3 <img class="irc_mi" src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20156576117259855841434529814.252.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 87px;" width="513" height="400"> text/html 2018-07-22T22:53:34+01:00 zahra370.mihanblog.com . . برایم مقدسی... http://zahra370.mihanblog.com/post/1 <img src="http://uupload.ir/files/k756_zpav_photo_2017-06-21_23-06-39.jpg" alt="." vspace="0" width="485" align="bottom" hspace="0" height="822" border="0">